Phiếu đặt hàng
Stt
Tên thuốc
Đơn vị
Tồn kho
Số lượng
Giá bán
C.Khấu
Thành tiền
Số lô
Hạn dùng